%ws_setmem[29]=%sundaypast[01~00~0000]%% %ws_setmem[60]=%ws_replacestr= heures~~%ws_getmem[29]%%% %ws_setmem[59]=%ws_replacestr= minutes~~%ws_getmem[60]%%% %ws_setmem[58]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[59]%~10~0%ws_getmem[59]%~%ws_getmem[59]%%% %ws_comparestr=%ws_getmem[29]%~%ws_getmem[60]%~0:%ws_getmem[58]%% h